Nemophila

วงศ์ Boraginaceae (ก่อนหน้านี้อยู่ในวงศ์ Hydrophyllaceae) ตระกูล Nemophila

ถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเหนือ เป็นดอกไม้ที่ขึ้นตลอดทั้งปี มีชื่อญี่ปุ่นคือ Rurikarakusa ดอกไม้มีลักษณะที่น่ารักสวยงาม โดยมีลำต้นสูง 20 เซนติเมตร ส่วนดอกจะมีขนาดใหญ่ 2 ถึง 3 เซนติเมตร อันที่จริงดอก Nemophila จะนิยมปลูกใกล้ ๆ กับแปลงดอกไม้ แต่สวนแห่งนี่ได้นำดอกไม้แต่ละต้นมาปลูกร่วมกันจนก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้า เนินเขา (Miharashi no Oka) ถูกแต่งแต้มให้เป็นสีฟ้าทั้งเนิน สีฟ้าของท้องฟ้า และ ท้องทะเลรวมกันเป็นหนึ่งเดียว จนเกิดเป็นทัศนียภาพอันสวยงามที่หาที่เปรียบไม่ได้

พื้นที่
ประมาณ 4.2 เฮกตาร์
จำนวน
ประมาณ 5,300,000 ต้น
เวลา
กลางเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม
สถานที่
Miharashi no Oka

Q&A เกี่ยวกับ Nemophila

ที่มาของชื่อ?

“Nemophila” มาจากภาษากรีก เกิดจากการรวมคำว่า nemos (ป่าไม้ขนาดเล็ก) และ phileo (ความรัก) โดยส่วนมากเติบโตตามบริเวณป่าไม้ Nemophila ของที่นี่มีสีเหมือนสีฟ้าของท้องฟ้า ซึ่งเป็นสีและเอกลักษณ์ที่น่ารัก จึงทำให้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Baby Blue Eyes” (นัยน์ตาสีฟ้าของเด็ก)

เลี้ยงดูอย่างไง?

หลังจากถอน Kochia ที่เลยช่วงทีเหมาะแก่การชมออกในเดือนพฤศจิกายน ก็เข้าสู่ขั้นตอนการพรวนดินและหว่านเมล็ด หลังนั้นจะคลุมด้วยพลาสติกทั่วทั้งเนินเขา เพื่อปกป้อง Nemophila จากความหนาว และต่อด้วยการรดน้ำ ถอนหญ้าอย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนพิถีพิถันเหล่านี้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของโลกสีฟ้า