Thông tin để thưởng thức ngắm hoa ngay thời điểm này

Thông tin hoa hôm nay

Đang nở rộ.

various places in the park

2024/6/14

hydrangea

Thời điểm tốt nhất để ngắm

Hina no Hayashi Woods

2024/6/14

lavender

Thời điểm tốt nhất để ngắm

Kaori no Tani (Herb Garden)

2024/6/14

linaria

Thời điểm tốt nhất để ngắm (sau khi hoa nở)

Grassland Flower Garden

2024/6/14

California poppy

Qua thời điểm ngắm

Grassland Northside Garden

2024/6/14

rose

Qua thời điểm ngắm

Hitachi Rose Garden

2024/6/14

ガイドブック

Instagram