Thông tin về hoa nở

Hoa theo từng mùa

左

scroll

右

Flower Calendar

左

scroll

右

 

Hoa mơ

tháng ba, tháng một , tháng hai

khoảng 150 cây

hoa thủy tiên, đồi hoa thủy tiên, ngoài ra


Hoa cải nở sớm

tháng ba

khoảng 80,000 cây

đồi hoa thủy tiên


Hoa thủy tiên nở sớm

tháng ba

khoảng 23,000 cây

đồi hoa thủy tiên


Hoa thủy tiên

tháng ba, tháng tư

Vườn hoa thủy tiên


Nemophila

tháng tư, tháng năm

khoảng 5,300,000 cây

Đồi Miharashi


Hoa cải

tháng tư

khoảng 500,000 cây

Miahara no Sato


Vườn hoa tulip

tháng tư

khoảng 260,000 cây với 230 loại

khu Tamago no Mori


Hoa hồng

tháng năm, tháng sáu, tháng mười, tháng muòi một

khoảng 3,400 cây với 120 loại

Vườn hồng Hitachi


Hoa anh túc

tháng năm

khoảng 170,000 cây

vườn hoa thảo nguyên


Hoa hoàng ngư nở sớm

tháng năm, tháng sáu

khoảng 400,000 cây

vườn hoa thảo nguyên


Kochia

tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười

khoảng 32,000 cây

Đồi Miharashi


Hướng dương

tháng tám

khoảng 30,000 cây

Miahara no Sato


Cỏ bông lau

tháng tám, tháng chín

khoảng 500 cây

Đồng cỏ xung quanh


Hoa cúc tây

tháng bảy, tháng tám, tháng chín

khoảng 350,000 cây

Miahara no Sato


Kokia

tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười

khoảng 32,000 cây

Đồi Miharashi


Cỏ bông lau

tháng tám, tháng chín

khoảng 500 cây

Đồng cỏ xung quanh


Hoa Cúc bướm

tháng mười

khoảng 2,000,000 cây

Đồi Miharashi, ngoài ra


orange cosmos

tháng chín, tháng mười

Đồng cỏ xung quanh, vườn hoa thảo nguyên


Hoa Ice tulip

tháng mười hai, tháng một

khoảng 10,000 cây

nhà kính


Hoa mơ

tháng ba, tháng một , tháng hai

khoảng 150 cây

hoa thủy tiên, đồi hoa thủy tiên, ngoài ra