Ngày mở cửa / giờ

Lịch mở cửa

Some changes will happen regarding days open and closed depending on circumstances.

2018/4 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

※Early-time opening 7:30 Open

2018/5

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

※Early-time opening 7:30 Open

2018/6

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2018/7

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2018/8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

※夜間開園 21:30閉園

2018/9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2018/10

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2018/11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

2018/12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2019/1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2019/2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

2019/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Colors indicate
  •   Days closed
  •   Days early-time opening
  •   Free admission days
  •   Senior day: Free for age 65 and over
  •   Days open in the evening

 

Giờ mở cửa

Thời gian Giờ mở cửa
1 tháng 3 – 20 tháng 7 9:30〜17:00
21 tháng 7 – 31 tháng 8 9:30〜18:00
1 tháng 9 – 31 tháng 10 9:30〜17:00
Ngày 1 tháng 11 – cuối tháng 2 9:30〜16:30

Ngày đóng cửa

  • Mỗi thứ Hai(Nếu thứ Hai rơi vào ngày lễ, thì sẽ nghỉ vào thứ ba)
  • Ngày 31 tháng 12, ngày 1 tháng 1
  • Từ thứ 3 đến thứ 6 của tuần thứ 1 trong tháng 2

Thời gian mở cửa hàng ngày

Chúng tôi sẽ mở công viên mỗi ngày trong khoảng thời gian sau.

Thời gian Thời gian
Mùa xuân 26 tháng 3 – 31 tháng 5
Mùa hè 21 tháng 7 – 31 tháng 8
Mùa thu 1 tháng 10 – 31 tháng 10
Mùa đông 25 – 30 tháng 12, 2 – 7 tháng 1